بهنام باقری

Usuario

SOBRE بهنام باقری

      
من بهنام بلقری متولد سال 1361 عضو انجمن کوهنوردی استان اصفهان عاشق طبیعت 
در سال 1388 مدرک کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد را اخذ نمودم و در سال 1394 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
    

STARTUPS QUE HE FUNDADO O PARA LAS QUE HE TRABAJADO (2)

UBICACIONES

COMPARTIR PERFIL

Este perfil tiene una gran apariencia, ¿quieres compatirlo con todos?
PRINCIPIANTE
AVANZADO
PROFESIONAL

Esta web usa cookies para que podamos entender cómo se utiliza el sitio. Si sigues navegando asumiremos que te parece bien. Si quieres utilizar este sitio sin cookies o si quieres saber más, puedes hacerlo aquí .