تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،

Startup

Startup

SOBRE TIKTIM

      
¤ تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،
● یادداشت سریع 
● اولویت بندی
●ثبت جداگانه فعالیت و رویداد
● هدف گذاری و... از شگفتی های تیک تیم است.
    
Organization founded in Iran. Since November/2015. STARTUP phase.

COMPONENTES DEL EQUIPO

COMPARTIR PERFIL

Este perfil tiene una gran apariencia, ¿quieres compatirlo con todos?
PRINCIPIANTE
AVANZADO
PROFESIONAL

Esta web usa cookies para que podamos entender cómo se utiliza el sitio. Si sigues navegando asumiremos que te parece bien. Si quieres utilizar este sitio sin cookies o si quieres saber más, puedes hacerlo aquí .