تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،

Startup

Startup

ABOUT TIKTIM

      
¤ تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،
● یادداشت سریع 
● اولویت بندی
●ثبت جداگانه فعالیت و رویداد
● هدف گذاری و... از شگفتی های تیک تیم است.
    
Organization founded in Iran. Since November/2015. STARTUP phase.

PROFILE STRENGTH

This profile looks great, do you want to share it with the world?
BEGINNER
ADVANCED
REAL PRO

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the site without cookies or would like to know more, you can do that. here .